آدرس مجموعه

تهران، ضلع غربی ورزشگاه آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکزهمایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

تلفن تماس: 44739650-48255382-48255349

فکس: 44739660

کدپستی پژوهشگاه صنعت نفت: 1485613111

Image
© Copyright 2020 icc.ripi.ir. All Rights Reserved.

Search